คู่มือใช้งานโปรแกรมระบบติดตามดูแลผู้เรียน สำหรับผู้ยริหาร

คู่มือใช้งานโปรแกรมระบบติดตามดูแลผู้เรียน สำหรับครูผู้สอน


ลงชื่อเข้าสู่ระบบ

<< ชื่อผู้ใช้ >>


<< รหัสผ่าน >>


งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
www.ntckk.ac.th